Samantha Riott / Isaiah Polk / Jacob Disedare / Nate Treme